Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

caramelsanddebris
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

May 24 2017

caramelsanddebris
9009 1b28
Reposted fromkrzysk krzysk viapredictableannie predictableannie
caramelsanddebris
8936 0237 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapredictableannie predictableannie
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viaWlodara Wlodara
caramelsanddebris
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viatwice twice
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaWlodara Wlodara
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

caramelsanddebris

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
7631 7265 500
Reposted fromkimik kimik viaMagnolia11 Magnolia11
caramelsanddebris
caramelsanddebris
1223 12d8
Reposted fromflesz flesz viaWlodara Wlodara
9129 0e07 500

your-lovers-and-drifters:

Détective, 1985

Reposted fromLittleJack LittleJack
caramelsanddebris
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakatt katt

May 02 2017

6292 447e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 20 2017

3001 41ac 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 18 2017

6175 b73f 500

submittosubtitles:

Siworae (2000) aka Il Mare

Reposted fromLittleJack LittleJack
caramelsanddebris
Reposted fromshakeme shakeme viakatt katt
caramelsanddebris
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski

April 13 2017

caramelsanddebris
1150 f259 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl